Intro afbeelding

Kwaliteit

Oefentherapie Barendrecht is een initiatief van drie samenwerkende oefentherapeuten. Wij zijn allen geregistreerde oefentherapeuten in het ‘Kwaliteitsregister Paramedici’ (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Het kwaliteitsregister bewaakt de deskundigheidsbevorderende activiteiten van onze beroepsgroep. We voldoen aan de gestelde criteria en worden iedere vijf jaar beoordeeld, waardoor u verzekerd bent van kwaliteit.

Beroepsvereniging VvOCM

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de VVoCM (www.vvocm.nl), de beroepsvereniging van oefentherapeuten.

     vvocm-logo-fc-zonder-tekstKP-logo_web

 

Minder tevreden?

Bent u onverhoopt niet tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Laat het ons weten. Samen zoeken we dan een oplossing. Komen we er onverhoopt samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij Klachtenloket Paramedici.

Onafhankelijke klachtenprocedure

Als oefentherapeut Cesar-Mensendieck doen wij al het mogelijke u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht iets doen. Hieronder leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut
Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar of Mensendieck rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief. Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. De Zorgbelangorganisatie kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut dat allebei willen.
  2. De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de oefentherapeut kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan de Zorgbelangorganisatie u bij deze procedure begeleiden. De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De oefentherapeut is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen.

Aan de hierboven beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers
Voor adressen en telefoonnummers van een Zorgbelangorganisatie (voorheen IKG) bij u in de buurt kunt u informeren bij: Klachtenopvang Zorg
Tel.: 0900 24 37 070
www.zorgbelang-nederland.nl

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)
p/a Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033 421 61 89
info@vvocm.nl

De klachtregeling is ontwikkeld door de bij deze Klachtregeling aangesloten beroepsorganisaties, in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Klachtopvang Gezondheidszorg, het Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht, de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en het Nederlands Paramedisch Instituut.